Deneme Blog

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek

210610

Mesaj 

Deneme Blog
1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

2. Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj
B) Fıkra
C) Deneme
D) Günce
E) Eleştiri

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Suut Kemal Yetkin
D) Halikarnas Balıkçısı
E) Falih Rıfkı Atay

4. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı, durumu, kısa; fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır, kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öykü
B) Roman
C) Deneme
D) Anı
E) Fıkra

5. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim, hangi eserle vermiştir?
A) Montaigne – Denemeler
B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
C) Boccacio – Decomeron
D) Cervantes – Don Kişot
E) Moliere – Cimri

6. Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?
A) Fıkra
B) Roman
C) Makale
D) Deneme
E) Trajedi

7.
İki tür hikaye tarzı vardır:
1. “Maupassant tarzı” da denilen başı ve sonu olan “olay hikayesi”
2. “A. Çehov tarzı” da denilen belli bir olaya dayanmayan, modern “durum hikayesi”
Yukarıda özellikleri verilen hikaye tarzlarının Türk edebiyatındaki en iyi uygulamacıları aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Mithat Efendi Emin Nihat
B) Ömer Seyfettin Sait Faik Abasıyanık
C) S. Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin
D) Emin Nihat Ömer Seyfettin
E) Ömer Seyfettin A. Mithat Efendi

8. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ... örneğidir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fabl
B) Mektup
C) Eleştiri
D) Otobiyografi
E) Anı

9. Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
A) Anı
B) Makale
C) Söyleşi
D) Eleştiri
E) Röportaj

10. Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A) Roman
B) Öykü
C) Trajedi
D) Fabl
E) Anı

11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Ahmet Haşim
C) Evliya Çelebi
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Falih Rıfkı Atay

12. Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?
A) Makale
B) Eleştiri
C) Anı
D) Gezi yazısı
E) Deneme

13. “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Söyleşi
E) Eleştiri

14 . Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?
A) Roman
B) Hikaye
C) Tiyatro
D) Masal
E) Makale

15. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
A) Eleştiri Yazısı
B) Makale Yazısı
C) Deneme
D) Mektup
E) Fıkra

16. O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.
Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Deneme
C) Fıkra
D) Makale
E) Gezi yazısı

17. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
A) Eleştiri
B) Biyografi
C) Otobiyografi
D) Makale
E) Mektup

18. – Güncel konularda yazılır.
– Kanıtlama yoluna gidilmez.
– Kesin yargılara varılmaz.
– Kısa gazete ya da dergi yazılarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sohbet
B) Anı
C) Fıkra
D) Deneme
E) Makale

19. Bir eser veya yazarın beğenilen ya da kusurlu olan taraflarını ortaya koyan yazı türüne ne denir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Eleştiri
D) Röportaj
E) Makale

20.
I. Taklit yoluyla güzel hikayeler anlatılır.
II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.
Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortaoyunu
B) Meddah
C) Karagöz
D) Komedi
E) Seyirlik Köy Oyunu

21. Aşağıdakilerden hangisi “Karagöz Oyunu”nun bölümlerinden değildir?
A) Giriş
B) Fasıl
C) Bitiş
D) Taklit
E) Muhavere (Konuşma)

22.
I. Olaylar hayal ürünüdür.
II. Yer ve zaman kavramı belirsizdir.
III. Evrensel konuları işler.
IV. Olaylar –miş’li geçmiş zamanda anlatılır.
V. Birtakım tekerlemelerle başlar.
Yukarıda özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Deneme
C) Masal
D) Fabl
E) Fıkra

23. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi trajedi türünün ustalarından değildir?
A) Corneille
B) Racine
C) Euripides
D) Saphakles
E) Moliere

24. Benim işim başka hayatların ilginç yönlerini, estetik değerlerini bazen överek, bazen ise ye-rerek vermektir.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Biyografi
C) Deneme
D) Anı
E) Günlük

25.
I. İlk edebi roman
II. İlk realist roman
III. İlk tarihi roman

Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Mai ve Siyah Cezmi Araba Sevdası
B) İntibah Araba Sevdası Cezmi
C) Araba Sevdası İntibah Karabibik
D) Karabibik Eylül Telemak
E) İntibah Mai ve Siyah Cezmi

26. Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
A) Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
B) Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
C) Yüksek üslupla yazılır.
D) Üç birlik kuralına uyar.
E) Amaç, insanları eğlendirmektir.

27. Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
A) Günlük B) Sohbet C) Söylev D) Fıkra E) Röportaj

28. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük B) Özyaşamöyküsü
C) Yaşam öyküsü D) Anı E) Portre

29. Diğer sanat dallarıyla hiçbir bağı yoktur. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, eksiği fazladan ayırmaya çalışır. Yazar, “Aklın yolu birdir” ilkesine uygun davranır, düşünür. Yabana atılmayacak etkileri olsa bile hiçbir zaman baş tacı edilmez. Şimdilerdeyse daha çok gazetelerde köşe yazarlarına konuk olmaktadır.
Bu sözler, aşağıdaki yazınsal türlerden özellikle hangisi için söylenmiş olabilir?
A) Eleştiri B) Söyleşi C) Fıkra D) Deneme E) Makale

30.

I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV B) II ve IV C) Yalnız V D) II-IV-V E) IV ve V


En son FACTOR tarafından Perş. 17 Nis. 2014, 17:03 tarihinde değiştirildi, toplamda 10 kere değiştirildiDXG
DXG
Founder Ceo
Founder Ceo

Erkek
Yaş : 31
Şuku : 2
Mesajlar : 283
Konum : Turkey
Entry Puanı : 8112
Kayıt Tarihi : 18/03/09

100%

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Bu yazıyı burda paylaş : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Deneme Blog :: Yorum

Yorum yok.

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz